RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 11 88
Belgeç (faks) +90 (312) 311 21 45
E-posta radyoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.radyoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Radyoloji Ana Bilim Dalı 1958 yılında Prof. Dr. Abdullah Kenanoğlu başkanlığında kurulmuştur.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

YER VE KAPASİTE

Radyoloji Ana Bilim Dalı, merkez bina Z katı radyoloji bölümünde, büyük acil servis D katı radyoloji ünitesinde, çocuk acil servisinde ve Hacettepe Onkoloji Hastanesi radyoloji katında hizmet vermektedir. 2007 yılı için radyoloji bölümünde hizmet veren 11 radyografi cihazı; konvansiyonel tetkikler için kullanılan 3 adet floroskopi tetkik odası; 12 ultrasonografi cihazı; 1.5 Tesla gücünde 2 adet MRG cihazı; 1 adet 2x64 kesitli (çift tüplü), 1 adet 16 dedektörlü, 1 adet 4 dedektörlü, 2 adet 2 dedektörlü olmak üzere toplam 5 adet multidedektör BT cihazı; 1 adet mamografi cihazı; 1 kemik dansitometri cihazı bulunmaktadır. Hastanelerin yoğun bakım , ameliyathane ve servislerine hizmet veren 8 adet mobil direk radyografi cihazı ile 7 adet C kollu mobil floroskopi cihazı kullanılmaktadır.

Vasküler radyoloji biriminde ise 4 adet anjiyografi cihazı ile hizmet verilmektedir. 2006 yılı istatistiklerine günde yaklaşık 1800-2000 hastaya radyografi, BT, MRG, US ve diğer tanısal tetkikler ve tanı-tedavi amaçlı vasküler-nonvasküler girişimsel işlemler yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Hacettepe’de radyoloji uzmanlık eğitimine Tıpta Uzmanlık Sınavı ile hak kazanılmaktadır. Her yıl ortalama 6 araştırma görevlisine ihtisas için kadro açılmaktadır. Uzmanlık süresi 5 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimi süresince konvansiyonel tetkikler, ultrasonografi, vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji, mamografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme birimlerinde akademik personel kılavuzluğunda rotasyonlarını yaparlar. İkinci yılını dolduran her araştırma görevlisinin kıdemlilik sınavını başarması gerekmektedir.

Araştırma görevlisi eğitimi, diğer klinik bölümlerle olan ve yaklaşık haftada 17 saati bulan eğitim ve vaka toplantılarına katılım temeline dayanır. Araştırma görevlileri, haftalık eğitim günü olan cuma günleri saat 12.30-15.00 arasında, tüm akademik personelin katıldığı, film değerlendirme sınavı ve tartışması, seminer ve başasistan tarafından hazırlanan vaka tartışması toplantılarına katılırlar. Pazartesi, salı ve perşembe günleri 12.45-13.30 saatleri arasında öğretim üyeleri tarafından verilen asistan derslerine katılmaktadırlar. Uzmanlık eğitimlerinin son yılında tez konusu alan araştırma görevlileri, tez danışmanı öğretim üyesinin nezaretinde tezini hazırlayıp, uzmanlık sınavı öncesinde uzmanlık sınav jürisine verir. Tezi kabul edilen ve sözlü olarak yapılan sınavda başarı gösteren araştırma görevlileri uzman unvanını almaya hak kazanır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Hacettepe Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, eğitim kadrosu ve donandığı en son teknoloji ürünü cihazları ile Türkiye’de en kapsamlı ve en iyi radyoloji uzmanlık eğitimi verilen yerlerden birisidir. Türkiye’de radyoloji uzmanlık eğitimi verilen birçok yer arasında, 1970’li yıllardan beri nöroradyoloji, pediatrik radyoloji, vasküler radyoloji, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ile tanısal radyoloji alanlarında, girişimsel radyoloji ve endovasküler tedavi alanlarında ilkleri oluşturmuş ve bu alanlarda eğitimde başı çekmiştir.

Bölümümüzde hâlen diagnostik ve girişimsel nöroradyoloji, pediatrik radyoloji, abdominal radyoloji, toraks radyolojisi, meme radyolojisi, kas-iskelet sistemi radyolojisi, acil radyoloji, noninvazif vasküler görüntüleme, kardiyovasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji alt birimlerinde, konularında uzman öğretim görevlileri ile hizmet verilmektedir.