2024 Tören Takvimi İçin Tıklayın
Personel İşleri

 

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS)

Tıp Bilim dallarında bilimsel gelişmeleri takip ederek belirli bir alanda özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan bir uzmanlık eğitimidir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl ÖSYM tarafından (Nisan ve Eylül dönemlerinde) iki kez yapılır. Bu sınavda Fakültemizi kazanan adaylar başvuru tarihinden itibaren şahsen müracaat ederler. Atama; İlk defa veya Naklen olmak üzere iki şekilde yapılır. Kazanan adayların isimleri ilgili ana bilim dalı başkanlıklarına başarı sırasına göre bildirilir. Başvuruların sona ermesinden sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazanan adayların başarı puan sırasına göre kadroları verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile 2547 sayılı kanunun 50. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Rektörlüğüne tayinleri teklifinde bulunulur. Tayini uygun görülen adayların yazışma adreslerine durum iadeli ve taahhütlü olarak bildirilir. İlgili ana bilim dalı başkanlıklarınca başlama tarihleri bildirilenlerin işe başlamaları ilgili yerlere (Rektörlük, Özlük ve Döner Sermaye) yazılır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

DİKKAT!.TUS ile sadece Fakültemizi kazananların müracaatları Dekanlığımızca kabul edilmektedir. Başka kurum kadrosu ile Fakültemizde ihtisas kazananların, kadrosunun bulunduğu kuruma başvuruda bulunması ve çıkacak olan tayin onayının bir örneğinin Dekanlığımıza getirilmesi gerekmektedir.

ANA DAL VE YAN DAL TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMAK (*) İÇİN İSTENEN BELGELER

NO.

BELGE (**)

ADET (***)

AÇIKLAMA

İNDİRME

1.

Dilekçe

2

Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek.

 

TUS-YDUS İndir

2.

Özgeçmiş

2

 

İndir

3.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2

 

 

4.

Diploma veya mezuniyet belgesi

2

Mezun olunan okuldan aslı gibidir yapılmış yada noter onaylı veya e devlet şifresi alınan belge.

 

5.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

 

 

6.

Tıp tescil numarasını gösteren belge

2

//sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir.

 

7.

Askerlik terhis veya tecil belgesi

2

Aslı gelecek. E-Devlet şifresi ile alınan belgeler de kabul edilir.

 

8.

Adli sicil belgesi

2

Naklen atanacaklardan istenmez. E-Devlet şifresi ile alınan belgeler de kabul edilir.

 

9.

Personel Bilgi Formu

1

Fotoğraf yapıştırılmalıdır.
Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek.

İndir

10.

Emekli Dul Yetim Aylığı Formu

1

Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek.

 İndir

11.

Mal Bildirim Formu

1

Kapalı zarf içinde teslim edilmeli, zarf üzerinde Ad, Soyad ve “Mal Beyanı” ibaresi yer almalıdır.
Dekanlıktan temin edilebilir.

 

12.

Sağlık raporu

1

Tek Hekim Raporu ve Aile Hekimi Raporu Kabul Edilir

 

13.

Vesikalık fotoğraf

5

 

 

14-

İkamet Belgesi

1

e-devlet çıktısı kabul edilir.

 

14-

Disiplin Cezası almadığına dair belge

1

Sadece açıktan gelen TUS için (Mezun olunan okuldan alınacak)

 

15-

Anadal Uzmanlık Belgesi

1

Sadece YDUS kazananlar için

 

16-

KYK Kredisi Alıp Almadığına Dair Beyan

1

Sadece TUS için

İndir

17- Güvenlik Soruşturma Formu 5 TUS ve YDUS (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır) Fotoğraf yapıştırılmalıdır.(naklen atamalarda istenmez) İndir

18-

Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi

2

Sadece Naklen Atanan TUS/YDUS

 

19-

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2

Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile alınan. çıktı

 

(*) İlk tayin, yeniden atanma veya naklen atanma
(***) Belgeler listedeki sıraya göre düzenlenerek dosya halinde teslim edilmelidir
(***) 2 adet istenen belgelerin 1 tanesi fotokopi olabilir (Askerlik Belgesi Hariç)

ANA DAL VE YAN DAL TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (YABANCI UYRUKLULAR İÇİN)

NO.

BELGE (1)

ADET

AÇIKLAMA

1.

Dilekçe

1

 

2.

Özgeçmiş(İndir)

1

 

3.

Pasaport fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

4.

İkamet Tezkeresi’nin fotokopisi

1

Noter onaylı olmalıdır.

5.

Diploma veya mezuniyet belgesi

1

Noter onaylı olmalıdır.

6.

Denklik belgesi

1

Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi alınması zorunludur. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

7.

TUS/YDUS yerleştirme sonuç belgesi

2

Web çıktısı alınabilir.

8.

Türkçe dil bilgisi sınavı başarı belgesi (TÖMER)

1

En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde uzmanlık eğitimi ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.

9.

Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

1

 

10.

Tıp tescil numarasını gösteren belge

1

//sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden alınabilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar için istenir.

11.

Sağlık raporu

1

Heyet Raporu (ilgili alanda uzmanlık eğitimi görmesinde sakınca olmadığına ilişkin ifade yer almalıdır).

12.

Vesikalık fotoğraf

5

 

13.

Personel Bilgi Formu (İndir)

 

Fotoğraf yapıştırılmalıdır.
Dekanlıktan ya da web sitesinden temin edilecek

 

(1) Belgeler listedeki sıraya göre düzenlenerek dosya halinde teslim edilmelidir

 

TIPTA UZMANLIK SINAVI İLE FAKÜLTEMİZİ KAZANAN YABANCI UYRUKLU TÜRK ASILLI (2527 SAYILI KANUN KAPSAMINDA) ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MÜRACAAT İÇİN HAZIRLAMALARI GEREKEN BELGELER

 1. Dekanlığımıza hitaben yazılmış 2 adet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesinin alınması için talep dilekçesi

 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (5 nüsha/3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar)

 3. Özgeçmiş (2 adet/2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)(EK-3)

 4. 2 adet Türkçe tercümeli ve Noter/Konsolosluk Onaylı Pasaport Sureti

 5. 2 adet Türkçe tercümeli ve Noter/Konsolosluk Onaylı Diploma Sureti

 6. Türkiye'den yapılacak başvurular için geçerli İkametgah Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)

 7. 2 adet okul çıkış belgesi (2 belgede aslı gibidir yada noter tasdikli olacak)

 8. Mezun olduğu Fakülteden disiplin cezası alıp almadığını gösterir 1 adet asıl belge

 9. 2 adet arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi (erkek adaylar için 3 adet)

 10. 1 adet akciğer grafisi mikrofilmi

 11. Düz beyaz kağıda açık adres, telefon numarası, e-mail adresi yazılacak

 12. 5 adet vesikalık fotoğraf

 13. Erkek adaylar için 2 adet askerlik durum belgesi (2 belgede asıl yada aslı gibidir olacak)

 14. Emekli,Dul ve Yetim Aylığı Formundan 2 adet, Mal Bildirim Formundan 1 adet doldurulacak

 15. Düz beyaz kağıda kısa özgeçmiş (açıktan atanacak olanlar özgeçmiş içerisinde önceden çalıştıkları yerleri mutlaka beyan edeceklerdir)

 16. Savcılıktan iyi hal kağıdı

 17. Düz beyaz kağıda; Kredi Yurtlar Kurumundan, kredi alınıp alınmadığını gösterir beyan yazısı yazılacak (alanların numaralarını belirtmeleri gerekmektedir)

 18. Düz beyaz kağıda; anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, mezun olduğu fakülte, mezuniyet tarihi, adres ve telefon yazılacaktır.

NOT:
 1. Düz beyaz kağıda el yazısı ile yazılacak olan her belge; ayrı ayrı beyaz kağıda el yazısı ile yazılacak, ad-soyad, tarih ve imza bulunacak.

 2. İstenen belgeler gömlek dosya içinde teslim edilecek.

 

GÖREV UZATMALAR

Fakültemizde Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzmanlığını veya Doktorasını alanlar ve Uzman kadrosunda görev yapan Akademik Personelin görev sürelerinin uzatılması işlemleri aşağıda gösterildiği şekildedir.

YARDIMCI DOÇENT :

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 23. Maddesi uyarınca, ilk atamaları 3 yıl olup, süresi uzatılacak öğretim üyesinin görev süresinin bitiminden en az 2 ay önce son iki yıl içerisinde yapmış olduğu yayınların yayın listesi ile birlikte Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, Dekanlığımıza gönderilmesi istenilir. Yönetim Kurulu Kararı ile sürenin 2 yıl aralıklarla uzatılması için Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur. Bu işlem her iki yılda bir tekrarlanır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ :

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 31. Maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle atanır. Süresi uzatılacak öğretim görevlisinin görev süresinin bitiminden en az 2 ay önce süre uzatması ile ilgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu'nun doldurularak ana bilim dalı başkanlığınca gönderilmesi istenilir. Yönetim Kurulu Kararı ile sürenin uzatılması için Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur. Bu işlem her yıl tekrarlanır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ :

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 50. Maddesi uyarınca, ilk atamaları 1 yıl süre ile yapılır. Sürelerinin uzatılabilmesi için her yıl süre bitiminden en az 2 ay önce ana bilim dalı başkanlığının teklifi istenilir. Yönetim Kurulu Kararı ile sürenin uzatılması için Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur. Bu işlem her yıl tekrarlanır.

UZMANLIĞINI VE DOKTORASINI ALANLAR :

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 33. Maddesi uyarınca atanırlar, Süre sonunda ana bilim dalı başkanlığınca ilgilinin çalışmaları hakkında gerekçeli teklifte bulunularak süresinin tekrar uzatılması istenilebilir. Süre uzatma veya ilişik kesme işlemlerinde Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur.

UZMAN :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesi uyarınca atanırlar, Sürelerinin uzatılabilmesi için her yıl süre bitiminden en az 2 ay önce ana bilim dalı başkanlığının teklifi istenilir. Yönetim Kurulu Kararı ile sürenin uzatılması için Üniversitemiz Rektörlüğüne teklifte bulunulur. Bu işlem her yıl tekrarlanır.

UZMANLIK SINAVI

 • Uzmanlık Sınavına girebilmek için süresinin tamamlanması ve tezinin değerlendirilme jürisince kabulü gerekir.

 • İhtisas süresini dolduran ve ana bilim dalınca sınava girmesi istenilen araştırma görevlilerinin; dosyaları Dekanlığımızca incelenir. Senelik izin dışında Rapor, Yurt içi ve Yurtdışı görevlendirilme (Kongre, Seminer. vs..) süreleri düşüldükten sonra kalan süre ihtisas süresi olarak değerlendirilir.

 • Tez ile birlikte değerlendirilen bilim sınavı yazılı sözlü ve uygulamalı (bilim dalının özelliğine göre) olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır. Tez dahil adayın her aşamada ayrı ayrı başarılı olması şarttır. Tezi reddedilen ile bilim sınavını başaramayanlar aradan en az 3 ay geçmedikçe yeniden sınava giremezler. Tezi reddedilen araştırma görevlisinin, jürinin gerekçesindeki esaslara göre gerekli değişiklikleri yaparak veya yeni bir tez hazırlayarak uzmanlık sınavına girmeden önce ana bilim dalı başkanlığına verir. 6 ay içerisinde tekrar uzmanlık sınavı yapılır.

 • Sınavda başarılı olanların Uzmanlıklarının tescili için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

1 4 Adet Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Tutanağı - Her bir sayfası ıslak imzalı olacak şkilde doldurulacak( İNDİR *.doc formatındadır))
2 4 Adet Fotoğraf 
3 Tebligat Adres Formu- Dekanlıktan temin edilecek, Elle doldurulacak.
4 Harç Makbuzu- Ankara Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine (Balgat) yatırılacak.
5 Rotasyon Belgeleri 
6 Tıpta Uzmanlık Belgesi Tescil Kontrol Formu-Dekanlıkta doldurulacak.
7 Tez Onay Sayfası - Dekanlıkta kişisel dosyada
8 Asistan Değerlendirme Formları -Dekanlıkta [eksik olması durumunda tamamlanacak]
9 Kütüphane Belgesi 
-//www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/ adresinden form doldurulacak.
10 YÖK Tez
-https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden TEZ VERİ GİRİŞ FORMU doldurulacak, form Dekanlığa teslim edilecek.
11 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
12 Asistan Karnesi
-https://tip.hacettepe.edu.tr/tr/ogrenci_karneleri-46 adresinden temin edilebilir
13 TUS kazandı belgesi

 

YURT DIŞINDA İHTİSAS ÇALIŞMASI YAPANLAR

 • Yurtdışında ihtisas çalışması yapan ve Sağlık Bakanlığı kanalı ile Fakültemizde ihtisas sınavına girmek isteyenlerin Tıpta Uzmanlık denklik sınavlarının değerlendirilebilmesi ve çalışma yaptıkları merkezlerin uzmanlık eğitimi verip vermediklerinin tesbiti için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınır.

 • Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, yapmış olduğu çalışmaların Uzmanlık dalı veya yandal hizmetlerinden sayılıp sayılmayacağına Kurulacak bir komisyonca karar verilir.

 • Düzenlenen Komisyon raporu Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra ilgilinin belirtilen dalda veya yandalda uzmanlık sınavına girip giremiyeceğine karar verilir. Alınan karar ile birlikte kişinin belgeleri Sağlık Bakanlığına gönderilir. Ayrıca alınan Yönetim Kurulu Kararın bir örneği ilgili ana bilim dalına gönderilerek bilgilendirilir.

 • İlgilinin Dekanlığımıza veya ilgili ana bilim dalı başkanlığına müracaatı neticesinde sınava alınır.

Sınav sonucu başarılı olan adaylardan istenilen belgeler.

 1. İhtisas Diploması (Dekanlık Per.Br.Alınacak)

 2. 5 Adet Sınav Jüri Raporu (Dekanlık Per.Br.Alınacak)

 3. 8 Adet Fotoğraf - Harç Makbuzu (Dekanlık Per.Br.Alınacak)

 4. Ev Adresini Gösterir Belge

Tez vererek sınava girmesi uygun görülenlerden ayrıca,

 1. 6 Adet Tezini Dekanlığımıza vermesi 1 Adet Tezi de Kütüphanemize Teslim Etmesi istenilir. (Kütüphane Teslim Belgesi Dekanlık Per.Br.Alınacak)