2024 Tanırım Günleri Başlıyor
Askerlik İşlemleri
 • Askerlik sevk tehirinin yapılabilmesi için ilk koşul yükümlünün sevk tehirinin yapılacağı dönemde yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmemiş olmasıdır.

 • Sevk Tehiri: Askerliğine karar alınmış olanların, Askerlik kanununda yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin geri bırakılma işlemidir.

 • TUS ile Fakültemizi kazanan ve askerlikle yükümlü olan kişilerin göreve başlama tarihi itibariyle ihtisas süresi kadar askerlik sevk tehiri teklifinde bulunulur. Sevk tehirinin yapılacağı dönemde yükümlünün yoklama kaçağı veya bakaya duruma düşmemiş olması gerekir.

 • Naklen veya açıktan tayin edileceklerden askerlik durum belgesi istenilir. Naklen başka bir kurumdan gelenlerin Fakültemizce sevk tehirleri teklifinde bulunulabilmesi için daha önce yapılan tehirlerinin kaldırılmış olması gerekir.

 • İhtisas veya Doktora çalışmaları yapmak üzere göreve başlayan kişilerin Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen süreler kadar sevk tehirlerinin yapılması istenilir.

 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinde belirtilen ihtisas süresini tamamlayan ve çalışmalarının devam etmesi nedeniyle askerlik sevk tehirinin yapılması gereken yükümlülerin tekrar sevk tehirlerinin yapılması için en az 2 ay önceden Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teklifte bulunulur. Milli Savunma Bakanlığı'nca sevk tehirinin yapılamadığı bildirilenlerden Tebellüğ belgesi alınarak dosyalarında muhafaza edilir.

 • 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince Bakaya kalan, askerlik sevk tehiri kaldırılan ve mahkemeye sevk edilen yükümlüler beraat veya takipsizlik kararı almadıkça Fakültemiz bünyesinde çalıştırılması veya herhangi bir kadroya atanması suç teşkil edeceğinden bu durumda bulunan yükümlülerin bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları askerlik yönünden çalıştırılmalarında sakınca bulunmadığına dair durum belgesinin Dekanlığımıza gönderilmesi halinde çalışmalarına devam ede bilecekler yada atamaları yapılabilecektir.

 • Askerlik hizmetini yapmadıkça, sadece bir branşta lisansüstü öğrenim yapılır. Ancak, branş ve meslekleri bakımından zorunlu olarak ilave ikinci branşta lisansüstü öğrenim göreceklerin ilgili veya bağlı bulundukları Üniversitelerce teklif edilmesi durumunda, sevk tehirlerinin yapılıp yapılmayacağı hususu Milli Savunma Bakanlığı'nca kararlaştırılır. Örneğin: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları ana bilim dallarına bağlı Ünitelerde yandal ihtisas çalışması yapanlar.

 • Milli Savunma Bakanlığı'nca bakaya kalması nedeniyle silah altına alınmasına karar verilen yükümlülerin askerlik şubesine müracaatlarının sağlanması kendilerine tebliğ edilir kanuni mazeretleri olmaksızın belirli bir süre (15 gün) içerisinde askerlik yönünden çalıştırılmalarında sakınca olmadığına dair durum belgesini getirmedikleri taktirde görevleri ile ilişikleri kesilir.

 • Naklen veya İstifaen görevinden ayrılanlar ile Uzmanlığını ve Doktorasını alanların askerlik sevk tehirlerinin kaldırılması için 1 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilir.

 • Askerliğini yapmamış olmasına rağmen Yurtdışında görevlendirilmesi istenilen öğretim üye ve yardımcılarının görevlendirildiği dönemde bakaya kalmamış olması gereklidir. Askerlik sevk tehiri kaldırılanlardan Durum Belgesi ayrıca istenilir.

 • Uzmanlığını alan ve Herhangi bir kadroya atananlardan askerlik sevk tehiri kaldırılmış olanların görev sürelerinin uzatılabilmesi için Askerik Durum Belgesi istenilir getirmeyenlerin görevleri ile ilişiği kesilir.

 • Haklarında Yoklama Kaçağı ve Bakaya suçlarından dolayı dava açılmış olanların bu davaları beraatle veya takipsizlikle sonuçlanmalıdır.

 • Mesleki Formasyonlarını tamamlamalarına imkan tanımak maksadıyla, Yükseklisans, doktora, ihtisas yapanların, sevk tehirleri, kanunda belirtilen yaş sınırını (33 yaşını bitirdiği yılın sonuna kadar) geçmemek kaydıyla teklif edilen süre kadar yapılabilir.