2024 Tanırım Günleri Başlıyor
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 81
Belgeç (faks) +90 (312) 311 40 58
E-posta kardiyoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.kardiyoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde 1965 yılından beri hizmet veren Kardiyoloji bölümü 1975 yılında Koroner Bakım Ünitesine kavuşmuştur. 1990 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir disiplindir. Beş yıllık uzmanlık öncesi eğitim programının amacı akademik klinisyen yetiştirmek ve akademik kuruluşlar dışında da eğitilenlerin başarılı ve yeterli olabilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuvar bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Kardiyoloji Ana Bilim Dalının bünyesinde bir koroner bakım ünitesi, kardiyoloji polikliniği, ana bilim dalı birimi, kalp kateterizasyonu, anjiyografi ve elektofizyoloji laboratuvarları ile girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı, tilt testi, pacemaker kontrolü) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Koroner bakım ünitesi sekiz yataklıdır. Kardiyoloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 700-1000 hastaya hizmet vermektedir. 14 yataklı kalp kateterizasyon servisi 2003 yılında hizmete girmiştir ve hastaların takip ve tedavisi Ana Bilim Dalımız elemanlarınca yürütülmektedir. Hastaneye tanı ve tedavi amacıyla yatması gereken hastalar İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı servislerine genel yatış sırasına girerek yatırılmakta, bunlarla ve diğer yatan hastalardaki kardiyolojik sorunlarla Kardiyoloji Ana Bilim Dalının servis konsültanı öğretim üyeleri ilgilenmektedir. Böylece İç Hastalıkları araştırma görevlilerine de klinik kardiyoloji bilgi katkısı verilmektedir.

  • HÜTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel olmayan uygulamalar:

700-800 ekokardiyografi (transtorasik ve transösefagial), 200-250 treadmill testi, 100 holter, 8-10 event recorder, 8-10 tilt table testi, 70-80 pacemaker kontrolü, 10-15 ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu

  • HÜTF Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel uygulamalar:

180-200 koroner anjiyografi, 15-20 hemodinamik çalışma, sağ-sol kalp kateterizasyonu, 20-25 perkütan translüminal koroner anjiyoplasti, 25-30 intrakoroner stent, 5-7 kalıcı kalp pili, ICD (implantable cardioverter defibrillator), 1-3 mitral balon valvüloplasti, 8-10 elektrofizyolojik çalışma, 5-10 RF ablasyon. Ayrıca perikardiyosentez, endokardiyal biyopsi, perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılması, septal ablasyon gibi girişimsel işlemler de ana bilim dalında gerçekleşmektedir.

TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ

Dönem III’te 17 saat, Dönem IV’te 12 saat Türkçe ve İngilizce Tıp öğrencilerine kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Dönem IV öğrencilerine İç Hastalıkları staj eğitimi içinde 48 saat kardiyak muayene, 60 saat yatak başı eğitimi, 50 saat küçük gruplarda klinik uygulama öğretim üyelerimizce yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı uzmanlık öncesi eğitim programına adaylar, yılda bir kez, belirlenen kontenjan sayısına göre (1-3 aday) TUS puanı ile kabul edilmektedir. Uzmanlık öncesi eğitim programı çerçevesinde 14 ay iç hastalıkları rotasyonu, birer ay göğüs hatalıkları, toraks kalp damar cerrahisi ve pediatrik kardiyoloji rotasyonları yapılmaktadır. Uzmanlık öncesi eğitimin üçüncü yılında kıdemlilik için yeterlilik sınavı, 5. yıl sonunda ise uzmanlık sınavı uygulanmaktadır. Araştırma görevlisi döneminde nöbet sistemi biri kıdemli diğeri kıdemsiz araştırma görevlisi olmak üzere her zaman en az iki araştırma görevlisi kalacak şekilde düzenlenmekte ve nöbet sıklığı 3-5 günde bir olacak şekilde değişmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI

Haftada 1 gün Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi ortak konseyi (Cuma saat 10:30-12:00)

Haftada 1 gün makale saati veya konferans (Perşembe saat 12:30-13:30)

Haftada 1 gün seminer (Cuma 8:30-9:30)

Haftada 1 kez vaka tartışması toplantısı

Bunlar dışında araştırma görevlileri, kateter laboratuvarları ve girişimsel olmayan kardiyoloji laboratuvarındaki uygulamalarda, poliklinik hizmetleri, dış servis ve acil polikliniği konsültasyonları ve koroner bakım ünitesindeki hastaların takibinde aktif olarak görev almaktadır.

Uzmanlık eğitimi süresinde kazanılması zorunlu olan beceriler şunlardır:

Efor testi uygulaması, transtorasik ve transösefagial ekokardiyografi, Holter, event recorder, ambulatuar kan basıncı monitörlerinin uygulanması ve yorumu, tilt table testi, geçici ve kalıcı pil takılması, pil kontrolü, koroner anjiyografi ve sağ-sol kalp kateterizasyonu, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kendi alanında gerek Türkiye içinde sağladığı uzmanlık eğitimi, klinik ve laboratuar uygulamaları açısından gerekse yurt içi ve yurt dışı bilimsel aktivite ve yayınları açısından öncü bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir.