DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 17 04-06
Belgeç (faks) +90 (312) 309 72 65
E-posta derm@hacettepe.edu.tr
URL www.derm.hacettepe.edu.tr

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Prof. Dr. Ayşen Karaduman
Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans
Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın
Doç. Dr. Duygu Gülseren
Doç. Dr. Neslihan Akdoğan
Doç. Dr. Başak Yalıcı Armağan

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 1963 yılında Prof. Dr. Özdemir Bingöl tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Vedat Sezer ve Prof. Dr. Sevinç Akkaya’nın katılımıyla gelişmiştir. 1977’de Prof. Dr. Özdemir Bingöl’ün ayrılmasının ardından 1996 tarihindeki emekliliğine kadar Prof. Dr. Sevinç Akkaya değerli çalışmaları ile Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüş ve çağdaş Deri ve Zührevi Hastalıklar eğitimi ilkelerini yerleştirmiştir. Kuruluşundan bu yana anabilim dalı 100’den fazla uzman yetiştirmiştir. Bu uzmanlar arasında hâlen değişik üniversite ve devlet hastanelerinde Anabilim Dalı Başkanı veya şef olarak görev yapanlar bulunmaktadır. HÜTF Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı hem nitelikli dermatologlar hem de dermatolojide liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 YER VE KAPASİTE

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 9 no’lu kapı 2. Kat, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda öğretim üyeleri odaları, 1 adet erişkin hasta polikliniği, 1 adet pediatrik hasta polikliniği, 1 adet kronik hastalıklar polikliniği ve USG odası, 2 adet özel poliklinik odası, 1 adet müdahale (girişimsel işlem) odası, 1 adet mikolojik inceleme laboratuvarı, 1 adet kozmetoloji ve lazer ünitesi, 1 adet pigmente lezyon-nevüs haritalama ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca erişkin hastanesi 2. kat bolüm 72’de; 6 yataklı servis ve cerrahi işlemlerin de yapıldığı Mohs mikrografik cerrahi ünitesi yer almaktadır.

Erişkin hasta polikliniklerinde her gün 50-60 hastaya, pediatrik hasta polikliniğinde ise 20 yeni hastaya randevulu olarak bakılmaktadır. Kronik hastalıklar polikliniğinde psoriazis (sedef hastalığı), ürtiker (kurdeşen), hidradenitis suppurativa, pemfigus vulgaris tanısı olan hastalar haftanın belli günlerinde takip ve tedavi edilmektedir.

Anabilim Dalı’nda Hasta Değerlendirilmesi

Bölümümüzde tedavi olmak üzere konsülte edilen veya doğrudan başvuran hastalar Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ve/veya araştırma görevlileri tarafından muayene edilip laboratuvar ve diğer gerekli görülen tetkikleri incelenerek değerlendirilir, tanı konularak, tedavi ve takip işlemleri yürütülür. Tıp Fakültesi öğrencileri hem yatan, hem de polikliniğe başvuran hastaların tanı ve tedavilerine, laboratuvar ve ünitelerdeki uygulamalara gözlemci olarak katılmaktadırlar.

Pediatrik Dermatoloji Polikliniği

Çalışma saatleri:

Pazartesi: 08:30-17:00

Salı: 08:30-17:00

Çarşamba: 13:30-17:00

Perşembe: 08:30-17:00

Cuma: 08:30-17:00

Bu kliniğimiz 0-17 yaş aralığında, deri hastalığı olan kişilere hizmet vermektedir. Pediatrik dönemde sık görülen deri hastalıkların yanısıra, nadir görülen genetik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Kronik Hastalıklar Polikliniği

Çalışma saatleri:

Pazartesi: 08:30-17:00

Salı: 08:30-17:00

Çarşamba: 13:30-17:00

Perşembe: 08:30-17:00

Cuma: 08:30-17:00

Psoriazis (Sedef Hastalığı), ürtiker (Kurdeşen), hidradenitis suppurativa, pemfigus vulgaris’in tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği kronik hastalıklar polikliniğimiz her gün hizmet vermektedir. Kliniğimiz UCARE ürtiker mükemmeliyet merkezi olarak 2019 yılında akredite olmuştur ve Kronik Hastalıklar Polikliniği’nde perşembe günleri ürtiker tanılı hastalara hizmet verilmektedir.

Mikoloji Laboratuarı

Mikoloji laboratuvarında; direk mikroskopi ile mantar aranması, Tzanck yayması, yüzeyel deri mikroskopisi (Demodeks için) incelemeleri ile derinin pek çok hastalığına tanı konulabilmektedir.

Girişimsel Dermatoloji Ünitesi

Girişimsel dermatoloji ünitemizde:

 • Punch biyopsi
 • Shave biyopsi
 • İnsizyonel biyopsi
 • Eksizyonel biyopsi
 • Kriyoterapi
 • Elektrokoterizasyon
 • TCA (Trikloroasetik asit) uygulaması
 • İntralezyonel ilaç uygulamaları
 • DPCP (Difensipron) uygulaması
 • Paterji testi
 • Wood inceleme
 • Kapilleroskopi uygulamaları yapılabilmektedir.

Mohs Mikrografik Cerrahi Ünitesi

Erişkin Hastanesi 2. kat bolüm 72’de Mohs mikrografik cerrahi ünitesi yer almaktadır. Deri üzerinde gözle görünen sınırın ötesinde devam etme riski olan tümörlerde “Mikroskop Kontrollü Eksizyonel Biyopsi Uygulamaları” gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem Mohs Cerrahisi adıyla da anılmaktadır. Ancak şu an için Mohs mikrografik cerrahi ünitemiz aktif olmayıp, en kısa sürede ünitemizin tekrar aktifleşmesi beklenmektedir.

Mohs Mikrografik Cerrahisi Nedir?

Mohs; deri kanserinin ameliyatla çıkarılmasında kullanılan özel bir tekniktir ve standart ameliyatla çıkarmadan farklıdır. Mohs mikrografik cerrahisinde deri kanseri mikroskop kontrolünde takip edilerek kademe kademe çıkarılır. Bu nedenle Mohs deri kanserini tüm kökleriyle deriden temizlerken, sağlam deriyi en yüksek oranda korur ve deri kanserinde tam iyileşmeyi sağlamada bütün diğer tedavi yöntemlerinden daha başarılıdır.

Mikrografik Ne Demek?

Mikrografik kelimesi Mohs’un anahtar özellikleri olan ‘mikroskop’ ve ‘grafik’ kelimelerinden oluşur. Mohs cerrahisinde deriden çıkarılan kanserli dokuya ait cerrahi sınırların tümü anında ve eksiksiz olarak mikroskop altında incelenir. Mohs cerrahisinde kanser çıkarıldığı an grafiği çizilir, renkli boyalarla yönleri kodlanır, anında dondurulup frozen cihazında kesilerek mikroskop altında tüm yan ve derin cerrahi sınırların temiz olup olmadığı incelenir. Mikroskopta kanserden temizlenmemiş sınır izlenirse, çizilen grafik ve renkler yardımıyla kanserin konumu nokta atışıyla tespit edilir ve bir sonraki kademede sadece kanserin devam ettiği kısım çıkarılır. Tam isabetle sadece kanserin devam ettiği kısım çıkarıldığı için sağlam deri gereksiz yere çıkarılmaz. Tüm sınırlar kanserden temizlenene kadar kademe kademe işlem devam edilebilir. Bazen 2-3 kademe ya da daha fazla kademe gerekebilir.

Mohs Mikrografik Cerrahisinin Avantajı Nedir?

Bir ağacın toprağın üzerinde görünen kısmı ve toprağın altındaki kökleri gibi, deri kanseri de bazen derinin üzerinde göründüğünden daha derin olabilir ve deri içindeki kökler çıplak gözle fark edilemez. Eğer bu köklerin tamamı deriden temizlenmezse kanser bir süre sonra tekrarlayabilir. Mohs cerrahisinde cerrahi sınırların %100’ü mikroskop altında incelenir ve çıplak gözle görünmeyen köklerin tamamının mikroskopta izlenmesi mümkün olur. Kanser mikroskop altında takip edilerek çıkarıldığı için tüm kökler temizlenirken sağlam derinin gereksiz yere kesilmesi önlenir. Mohs cerrahisi gereksiz kesilmeleri önlediği için özellikle baş ve boyuna yerleşen deri kanserlerinin tedavisinde büyük avantaj sağlar. Tedavi sonrasında aynı alanda yeniden kanser gelişmesi ihtimalini en düşük seviyeye indirir.

Pigmente Lezyon Takip Ünitesi

Pigmente lezyon ve ben takip ünitemizde, dermoskopi olarak isimlendirilen, güçlü ışık ve büyütme sistemlerini entegre eden bir deri mikroskop cihazı yardımı ile deri muayenesi yapılmakta, derinin üst tabakalarına ait iyi ya da kötü huylu tümörler tespit edilebilmektedir. Dermatoskopik muayene ile çıplak gözle tespit edilemeyen erken evre derideki tümöral lezyonların ön tanısı mümkün olabilmektedir. Ayrıca bölümümüzde bilgisayarlı dijital dermoskopi ile derideki lezyonlar fotoğraflanarak kaydedilebilmektedir.  Kayıt ve arşivleme,  takip muayeneleri sırasında hastanın eski görüntüleri ile karşılaştırma imkanı sağlamakta, deri kanserine erken evrede tanı koyma şansını arttırmaktadır. Ayrıca hastalarımıza güneş ve zararlı etkileri, güneşten korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapılmakta, kendi kendilerine yapabilecekleri ben muayenesi konusunda eğitimler verilmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak yılda bir gün ''Dost Benim, Düşman Benim, Dostunu Düşmanını Erken Tanı'' adıyla deri kanseri tarama programı bölümümüzde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Fototerapi Ünitesi

Çalışma saatleri:

Pazartesi: 08:30-17:00

Salı: 08:30-17:00

Çarşamba: 08:30-17:00

Perşembe: 08:30-17:00

Cuma: 08:30-17:00

Anabilim Dalımız deri hastalıklarında fototerapinin Türkiye’de ilk kez kullanıldığı kliniktir. Psoriazis (sedef hastalığı), vitiligo (ala hastalığı), mikozis fungoides (Deri lenfoması), polimorf ışık erüpsiyonu, pitriyazis likenoides başta olmak üzere birçok deri hastalığının tedavisinde uygulanan fototerapi, güneş ışığının tedavi edici dalga boylarını üretebilen ultraviyole lambalar (UVB veya UVA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fototerapi ünitemizde tüm vücuda uygulama yapılabilen ultraviyole A (PUVA), dar-bant UVB, vücudun belli bir bölgesine uygulama yapılabilen lokal UVA, lokal UVB cihazlarımız mevcuttur. Ayrıca yine lokal uygulama için kullanılan mikrofototerapi cihazı da bulunmaktadır.

Lazer ve Kozmetoloji Ünitesi

Çalışma saatleri:

Pazartesi: 08:30-17:00

Salı: 08:30-17:00

Çarşamba: 13:30-17:00

Perşembe: 08:30-17:00

Cuma: 08:30-17:00

Lazer ünitesinde:

1. Nd:YAG lazer

2. Fraksiyonel karbondioksit lazer

3. Fokuslu ultrason cihazları bulunmaktadır. Nd: YAG lazer ile lazer epilasyon, yüzdeki telenjiektaziler (kılcal damarlar) ve özellikle bacaklardaki yüzeysel damarların tedavisi yapılmaktadır. Fraksiyonel karbondioksit lazer ile yaşlanmış yüz derisinde izlenen kırışıklıkların, lekelerin, akrokordonların (küçük et benleri) tedavisi ile akne skarlarının (sivilce izleri) tedavisi gerçekleştirilmektedir. Fokuslu ultrason cihazı ile kaş kaldırma ve alt yüz elastikiyet kaybının önlenmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Kozmetoloji ünitesinde:

1. Botulinum toksin (Botox®) uygulamaları yüzde dinamik kırışıklıkların tedavisinde uygulanmaktadır. Botulinum toksin enjeksiyonları kol altı, el ve ayak gibi bölgelerde aşırı terlemesi (hiperhidrozis) olan hastalarda da kullanılan bir tedavi yöntemidir.

2. Mezoterapi (gençlik serumu/aşısı) uygulanmaktadır.

3. Plateletten zengin plazma (PRP) enjeksiyonları cilt gençleştirme ve saç dökülmesi tedavisinde uygulanmaktadır.

4. Yaşlanma ile ortaya çıkan bağ dokusu kayıplarının yerine konulması amacıyla dolgu enjeksiyonları da yapılmaktadır.

Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci

Araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı ile alınmakta ve her yıl Mart ve Eylül döneminde o yılki kadro açığına göre alınmaktadır. Uzmanlık süresi 4 yıldır ve önceden belirlenmiş bir araştırma görevlisi eğitim programı vardır. Uzmanlık eğitimi boyunca 1 ay Psikiyatri, 2 ay İç Hastalıkları, 2 ay Patoloji, 2 ay Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi bölümü rotasyonu yapılmaktadır. Yataklı serviste her gün bir araştırma görevlisi ve gerektiğinde ulaşılabilecek bir öğretim üyesi nöbet tutmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar branşı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmelere açık bir bilim dalıdır. Yeni mezunların tercih ettiği ve ancak TUS’da yüksek puanlar alarak girebildiği bu bölüm dermatolog sayısının sınırlı olması nedeniyle uzmanlık sonrasında da geniş iş olanaklarına sahiptir.

Anabilim Dalı Eğitim Programı

Her yıl Eylül ve Haziran ayları arasında, çarşamba günleri anabilim dalı öğretim üyeleri, konuk öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katıldığı seminerler, makale tartışma saatleri ve klinikopatolojik konseyler yapılmaktadır.  Henüz alt birimleri bulunmayan ve bu yüzden doktora programı olmayan Anabilim Dalımız bu konuda Sağlık Bakanlığı ile gerekli girişim ve çalışmalarda bulunmaktadır.

NASIL RANDEVU ALABİLİRİM?

Çocuk ve erişkin tüm hastalar Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 9 no’lu kapı 2. Kat, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda bulunan polikliniklerde muayene edilmektedir. Poliklinik randevusu: 444 44 44 no’lu telefondan alınmaktadır

**Çarşamba sabahları eğitim günüdür, bu nedenle Çarşamba sabahları polikliniklerimiz hizmet verememektedir.

Patients who are referred for treatment or personally apply are examined by the academic staff and residents of our department who review their lab tests and other tests deemed suitable. Treatment and follow-up procedures are carried out upon diagnosis.

 

İLETİŞİM

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2.kat

Telefon no:

+90 (312) 305 17 04

+90 (312) 305 17 06

 

Erişkin ve pediatri poliklinikleri

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2.kat

Telefon no:

+90 (312) 305 17 04

+90 (312) 305 17 06

 

Fototerapi Ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı zemin kat

Telefon: +90 (312) 305 19 07

 

Kozmetoloji ve Lazer Ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2.kat

Telefon: +90 (312) 305 24 11

 

Ben (Pigmente lezyon-Nevüs) takip ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2. kat

Telefon: +90 (312) 305 24 11

 

Kronik Hastalıklar Polikliniği

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2.kat

Telefon:

+90 (312) 305 17 04

+90 (312) 305 17 06

Ürtiker merkezi

Hacettepe Erişkin Hastanesi 9 nolu kapı 2.kat

Telefon:

+90 (312) 305 17 04

+90 (312) 305 17 06

 

Yataklı Servis

Hacettepe Erişkin Hastanesi Bölüm 72'dedir.

Telefon: +90 (312) 305 17 20