ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 12 50
Belgeç (faks) +90 (312) 310 96 00
E-posta anestezi@hacettepe.edu.tr
URL www.anestezi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Ana Bilim Dalımız Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde 1958 yılında Dr. Emel Çobanoğlu tarafından kuruldu. Hacettepe Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Demir olmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Mualla Karamehmetoğlu, Prof. Dr. Kemal Erdem, Prof Dr Ülkü Aypar Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ameliyathanesinde 25, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında 2, Girişimsel Radyoloji bölümünde 4, Diş Hekimliği Fakültesinde 2 olmak üzere toplam 33 ameliyat odası ile hizmet vermektedir. Ameliyat odaları 24 saat çalıştırılmakta ve günde ortalama 200 ameliyat yapılmaktadır. Bunun yaklaşık %30-35’i günübirlik cerrahi merkezinden alınan hastalardır. Ayrıca yoğun bakımlarda yatan hastalara sedasyon, invaziv girişimler ve ameliyathane dışı anestezi uygulamalarımız sürdürülmektedir. Bu uygulamalar; girişimsel radyoloji, çocuk ve erişkin BT, MRI çekimi, psikiyatride elektro konvülsif tedavi, ürolojide ekstrakorporeal şok dalgası ile litotripsi, çocuk hematoloji işlemleri, radyasyon onkolojisinde radyoterapi, erişkin-çocuk gastroenteroloji bölümünde kolonoskopi-endoskopi, erişkin ve çocuk kardiyoloji bölümlerinde TAVI ve çeşitli girişimsel işlemler, koroner yoğun bakımda kardiyoversiyon ve erişkin ve çocuk göğüs hastalıklarında fiberoptik bronkoskopi esnasında sedasyon veya genel anestezi uygulamaları olarak özetlenebilir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana bilim dalı bünyesinde yoğun bakım ve ağrı olmak üzere iki bilim dalı faaliyet göstermektedir. Bu birimlerdeki çalışma programı, rotasyon şeklinde sorumlu öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
Anesteziyoloji yoğun bakım ünitesi acil binasında ikinci katta 16 yatak kapasite ile üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. Yoğun bakım bilim dalında hem anadal araştırma görevlileri hem de altı ayrı disiplinden (Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı,  İç Hastalıkları uzmanı, Genel cerrahi uzmanı, Göğüs hastalıkları uzmanı, Nöroloji uzmanı Enfeksiyon hastalıkları uzmanı)  yandal öğrencileri birlikte multidisipliner eğitim almaktadırlar. Anesteziyoloji Yoğun bakım bilim dalında Tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencileri yoğun bakım elektif stajını yapmaktadır.
Ağrı bilim dalımızda ağrı poliklinik hizmeti, ağrı tanı ve tedavisi, hasta kontrollü analjezi takibi, epidural steroid enjeksiyonları, sempatik sinir blokları, çeşitli sinir ve gangliyon blokları, epidurolizis vs. uygulamaları yapılmaktadır
Ayaktan hastaların preoperatif değerlendirilmesi D katında bulunan anestezi polikliniğimizde yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

İhtiyaca göre belirlenen sayıda araştırma görevlileri Şubat ve Ağustos dönemlerinde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölümümüze kabul edilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır. Uzmanlık eğitimi süresi boyunca Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında rotasyon yapılmaktadır. Bölümümüzde nöbet sayısı ve sıklığı mevcut araştırma görevlisi sayısına göre belirlenmektedir. Araştırma görevlisi eğitim programında her eğitim yılında araştırma görevlileri tarafından en az bir seminer ve makale sunulmaktadır. Bu eğitim programı kapsamında ayrıca her cerrahi bölüme ait anestezik yaklaşım, santral ve periferik sinir blokları ve tüm invaziv girişimler (arteriel line takılması, subklavian, femoral, internal juguler vene katater konulması, brakial kateterizasyon vs.) bir öğretim üyesi rehberliğinde yaptırılmaktadır. Tüm cerrahi bölümlerin genel ve rejyonel anestezi uygulamaları yanında özellikli anestezi (kardiyovasküler cerrahi anestezisi, pediatrik anestezi, nöroanestezi, ameliyathane dışı sedasyon ve anestezi, ağrısız doğum gibi) uygulamalarına yönelik eğitim de verilmektedir. Bölümümüzün diğer bölümlere göre en belirgin özelliği uzmanlık eğitiminin büyük bir kısmının ameliyathane ortamında çalışmayı gerektirmesidir.
Ana bilim dalımız eğitim programı içinde çarşamba günleri 08.00-10.30 arası makale, seminer, vaka sunumu toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımı sağlanarak, klinik ve deneysel çalışmalarının sonuçlarını sunmaları desteklenmektedir. Ayrıca multidisipliner araştırmalarda da bölümümüz her türlü desteği sağlamaktadır.