ACİL TIP ANABİLİM DALI

 

Tel +90 (312) 305 25 05
Belgeç (faks) +90 (312) 305 25 12
E-posta aciltip@hacettepe.edu.tr
URL www.aciltip.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Tıp Fakültesinde "acil"in "Hekimlikte Acil Vakalar Ana Bilim Dalı" adıyla bir akademik birim olarak kurulması 22.3.1988 tarihindedir. Ancak dokuz yıl boyunca bu ana bilim dalı fiilen işletilememiştir. Ana bilim dalının ön hazırlıklar ve değişik zamanlarda dekanlık ve hastane düzeyinde yapılan kurul ve komisyon toplantılarından sonra benimsenmesi, Prof.Dr.Metin Çakmakçı'nın ana bilim dalı başkanı olarakatanması ve çalışmaya başlaması ile 26.2.1997 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren aktif bir birim olarak örgütlenmeye başlayan ve asistan eğitimi için hazırlıklarını yapan ana bilim dalı için, Mayıs 1997 TUS’da iki araştırma görevlisi ilanı verilmiş, sınavı kazanan HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu iki hekim 12.6.1997 tarihinde ana bilim dalının ilk asistanları olarak göreve başlamıştır. 1988'deki adınınçağdaş benzerleri ve işleyişle uyuşmaması nedeniyle değiştirilmesi için yapılan başvuru olumlu karşılanmış ve ana bilim dalının adı 24.10.1997tarihinde "Acil Tıp Ana Bilim Dalı" olarak değiştirilmiştir. Şu anki asistan sayısı 16’dır ve 2001 yılından bu güne kadar 25 uzman mezun edilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Büyük Acil Servis D katında bulunmaktadır. Toplam 32 sedyeden oluşan yatak kapasitesi vardır. Bir tane hasta triyajının yapıldığı ilk muayene odası ve hasta muayenelerinin yapıldığı 7 muayene odası, 2 bölmeden oluşan ve gerektiğinde 4 hastanın alınabileceği 4 adet monitörün bulunduğu resüsitasyon odası ve 8 hastanın monitörize edilerek 24 saat boyunca izlenebileceği gözlem odası mevcuttur. Küçük cerrahi işlemlerin yapılabildiği steril olmayan bir ameliyathane mevcuttur. Acil Servis içinde 3 tanesi eksternal pacemaker içeren 4 tane defibrillatör cihazı mevcuttur

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarının her birinde gereksinime göre 2-4 tane olmak üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınmaktadır. Eğitim süresi 5yıldır. Uzmanlık Eğitimi boyunca araştırma görevlileri anesteziyoloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocukhastalıkları, radyoloji, ortopedi, göğüs hastalıkları ve nöroloji bölümlerinde toplam 13 ay boyunca rotasyon yaparlar. Acil Tıp araştırma görevlileri kıdemlerine göre on iki saatlik vardiyalar halinde çalışırlar. Eğitim Türkiye Acil Tıp Derneğince Avrupa ve Amerika’dakieş değerlerine paralel olarak belirlenen Çekirdek Eğitim Müfredat Programı uyarınca ve ona paralel olarak yürütülür. Rotasyonlar ve acilde çalışmagenelde dönüşümlüdür. Zaman zaman modifiye edilen yazılı bir eğitim programı mevcuttur. Bölüm içi teorik ve pratik eğitimler yanında kurs vekonferanslar da düzenlenmektedir. Asistanlar A1, A2 ve A3 kıdemlerinde çalışırlar ve kıdem geçişleri sözlü ve yazılı uygulama sınavlarıyla yapılır. Herasistanın eğitiminin ikinci yılından sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenir. Acil Tıp doktorluğu oldukça yorucu ve yıpratıcı bir meslektir. Hastaların veya hasta yakınlarının acil servis içinde şiddete varan tepkilerine maruzkalabilmek olasıdır. Araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimi sonrası akademik kadrolarda yer alma olasılığı oldukça yüksektir. Geniş bir hastaspektrumuna sahip olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında hemen her türlü acil olayı görmek mümkündür.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

AKADEMİK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Ana bilim dalının eğitim günü Salı günü olarak seçilmiştir. Her asistan ayda bir kez seminer hazırlar. Ayda bir kez toplantı makale toplantısı ve kliniksenaryo çalışması olarak düzenlenir. Ayrıca Klinikoradyoloji toplantıları da her hafta düzenli olarak yapılır. Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimleri süresince ulusal ve uluslararası çeşitli kurs, workshop, kongre ve konferanslara aktif olarak katılmaları sağlanır. Ana Bilim Dalının yapısı klinik ve deneysel araştırma yapmaya uygundur. Hâlen devam etmekte olan çok sayıda klinik araştırma mevcuttur.

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ

Şu anda alt birimi yoktur.

ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI

Acil tıp ana bilim dallarının kurulması ile acil hastalara ve olaylara yaklaşım, olayların ve hastaların yönetimi, tedavi planları daha gerçekçi ve akademikbir düzeyde ele alınmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi acil tıp ana bilim dalında da, acil hastalara ilk yaklaşım, hangi tip acil hasta olursa olsun herhastanın ilk tanı ve hayat kurtarıcı tedavi girişimlerinin (radyoloji, basit cerrahi girişim dahil) yapılması, hastanın stabilizasyonu, acil hastalıkların tanı vetedavisi hatta acil kitlesel olaylarda yönetimin planlanması gibi temel amaçlar dahilinde asistan yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu amaçlara ekolarak yetiştirilecek olan acil tıp uzmanlarının konuları ile ilgili akademik çalışmaları yapabilmeleri, eksik ve yanlışları görüp yapıcı öneriler getirebileceknitelikte akademik bir öngörü kazanmaları da hedefler arasındadır.