TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 25 78
Belgeç (faks) +90 (312) 310 05 80
E-posta tebad@hacettepe.edu.tr
URL www.medinfo.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Türkiye'de 1999 yılında tıp eğitimi ana bilim dallarının kurulması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur.

Tıp eğitiminin bilişim teknolojileriyle çok yakın ilişkisi ve bilişimin tıpta her geçen gün artan payı ana bilim dallarındaki yapılanmaları da etkilemiş, tıp fakülteleri eğitim ve bilişimi ortaklayan yeni oluşumlara gitmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ve çatısı altında yer alan Tıbbi Bilişim Koordinatörlüğü de 2002 yılından itibaren yeniden yapılandırılarak “Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı” oluşturulmuştur.

Ana Bilim Dalı kurucu başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, 2000-2006 yılları arasında bu görevi sürdürmüştür. Hâlen ana bilim dalı başkanlığını Doç. Dr. Melih Elçin yürütmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi Dekanlık binası birinci katında yer almaktadır. Akademik çalışmalar bu odada yürütülmektedir. Öğrenci eğitimi için 16 modül odası, 2 mesleksel beceri laboratuvarı ve 4 beceri eğitimi dersliği ve 1 bilgisayar laboratuvarı kullanılmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalında uzmanlık ya da doktora programı uygulanmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Tıp Eğitimi Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı, tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek, müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunmak, verilen eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanacağı araştırmaları yürütmek, eğiticiler eğitimini sağlamak, beceri kazanılması yönünde eğitimi koordine etmek ve tıbbi bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlara yönelik olarak;

  • Probleme dayalı öğretim oturumlarının organizasyonu yürütülmekte,
  • Probleme dayalı eğitimde kullanılan modüllerin hazırlanması ve değerlendirilmesinin koordinasyonu sağlanmakta,
  • Teorik derslere ait notların amaç, öğrenim hedefleri ve ders özetleri şeklinde toplanması ve yayınlanlanması çalışmaları yapılmakta,
  • Dönem I, II ve III kurul sonu sınav sorularının ölçme ve değerlendirilmesi koordine edilmekte,
  • Mesleksel Beceri Laboratuvarı’nda tıp fakültesi öğrencilerinin klinik beceri eğitimleri yürütülmekte,
  • Beceri eğitim rehberleri hazırlanmakta,
  • Tıbbi bilişim alanında projeler geliştirilmekte, öğrencilerimize Dönem 1 den başlayarak bu alanda dersler verilmekte ve çeşitli araştırmalar yürütülmektedir.