BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 14 94
Belgeç (faks) +90 (312) 305 14 92
E-posta biyofizik@hacettepe.edu.tr
URL www.biophysics.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

1970 yılında bir enstitü olarak kurulmuş olan birimimiz, 80’li yılların başında kurulan Yüksek Öğretim Kurulunun öngördüğü uygulamaya paralel olarak, Tıp Fakültesinin bir Bilim Dalı haline gelmiş ve 1981 yılından itibaren Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine okutulmasına karar verilen Biyofizik dersleri birimimiz öğretim elemanlarınca hazırlanarak verilmeye başlanmıştır; 1987 yılından bu yana Tıp Fakültesinin bir ana bilim dalı olarak etkinlik göstermektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

YER VE KAPASİTE

Biyofizik Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi binasının dördüncü katında yer almaktadır. Fakültemizin Dönem I ve Dönem II, Diş Hekimliği Fakültesinin Dönem I, ve Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 2. sınıf öğrencilerine verilen yaklaşık 120 saatlik dersler yanında, Biyofizik Yüksek Lisans ve Doktora programlarının gerektirdiği lisansüstü dersler de açılmaktadır. TÜBİTAK ve Üniversite Araştırma Birimince de desteklenen araştırmalar, dört laboratuvarda sürdürülmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

İhtiyaç duyulduğunda ilan edilen kontenjanlara yapılan başvurular arasından mülakatla, yüksek lisans veya doktora eğitimi için lisansüstü öğrenci alınmaktadır. Program gereğince kredili derslerin alındığı ve tez çalışmalarının yürütüldüğü lisansüstü eğitim (normal olarak, yüksek lisans için iki, doktora eğitimi için dört yıl) sırasında herhangi bir rotasyon ya da nöbet zorunluluğu bulunmamaktadır. Temel fizyolojik problemlere, sistem analizi ve işaret işleme gibi mühendislik yöntemleriyle yaklaşmak bu ana bilim dalının belirgin özelliğidir. Birimin disiplinlerarası niteliği nedeniyle, araştırma görevlilerinin, anatomi ve fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin yanı sıra, matematik, fizik, elektronik, bilgisayar gibi alanlarda da donanımlı olmaları ya da eğitimleri sırasında bu alanlarda yeterli bilgi edinmeleri beklenmektedir. Ana Bilim Dalımızdaki eğitimleri sonunda şimdiye kadar 5 öğrenciye Yüksek Lisans, 16 öğrenciye de Doktora derecesi verilmiştir.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim programları gereğince hazırlanan seminerler ve makale saatleri dışında, birimde sürekli olarak yürütülen araştırmaların tartışıldığı aylık toplantılar yapılmaktadır.

ANA BİLİM DALININ LABORATUVARLARI

Biyofizik Ana Bilim Dalının alt birimi yoktur. Konuları aşağıda belirtilen araştırmaların yürütüldüğü iki Beyin Araştırmaları Laboratuvarı, bir Kas Laboratuvarı, bir de Hücresel Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı bulunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI
  • Beynin fonksiyonları ile elektriksel aktivitesi arasındaki ilişkiler; değişik duyusal (özellikle işitsel ve görsel) fonksiyonlara ya da öğrenme, tanıma, dikkat gibi psikofizyolojik süreçlere ilişkin nöral mekanizmaların dinamik özellikleri.
  • Düz kasların kasılma mekanizmaları ve kinetiği; arterlerin pasif ve aktif mekanik özellikleri; biyolojik sistemlerde nonlineer davranış ve kaos.
  • Reseptör adaptasyonu ve sinirsel kodlama; gerim reseptörleri ve sodyum kanallarının membrandaki topografik dağılımı; mekano-transdüksiyon işleminin matematik modeli.
  • Çalışmaların gerektirdiği bazı özel elektronik cihazlar ile yazılımların tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Örneğin, EEG ve Uyarılmış Potansiyel kayıtlarının yapılabilmesini, beyin haritalama ve dipol analizi yöntemlerinin uygulanabilmesini sağlayan 128 kanallı ve PC bazlı bir sistem, tümüyle Ana Bilim Dalımızda gerçekleştirilmiş olup, ülkemizde bu kapasiteye sahip ilk ve tek kayıt sistemi olarak hâlen Beyin Araştırma Laboratuvarımızda kullanılmaktadır.