HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 23 02
Belgeç (faks) +90 (312) 305 23 02
E-posta tfichast@hacettepe.edu.tr
URL www.dahiliye.hacettepe.edu.tr

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

TARİHÇE
Hacettepe İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1963 yılında Prof.Dr. Şeref Zileli tarafından kurulmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Dr. Erich Frank’ın yanında İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini alan, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı P.B Brigham Hastanesi’nde Endokrinoloji alanında çalışan Dr. Zileli, Endokrinoloji Bilim Dalı’nın da kurucusudur.
Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Hasan Telatar, Hematoloji Bilim Dalı Dr. Faruk Özer tarafından kurulmuştur.
Daha sonra Nefroloji Bilim Dalını kuracak olan Dr. Şali Çağlar, ilk başasistandır ve ilk böbrek biyopsisini yapmıştır.
1964-1965 yıllarında periton diyalizi uygulamaları başlatılmıştır. 1973’de TÜBİTAK’ın katkılarıyla modern bir Endokrinoloji Laboratuvarı kurulmuştur ve ilk hemodiyaliz yapılmıştır. 1975’de ilk böbrek naklini Prof.Dr. Mehmet Haberal’ın yapmasından sonra, transplantasyon immünoloji laboratuvarı kurulmuştur. 1978 yılında Dr. Mehmet Korkut Özerkan tarafından ilk allojenik kemik iliği transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.
1991 yılına kadar İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yan dalı olan Kardiyoloji Bölümü’nün kurucusu Dr. Neşet Aytan olup, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı da aynı yıl İç Hastalıkları’ndan ayrılmıştır ve kurucusu Dr. Y. İzzettin Barış’tır.
1972 yılında Dr. Dinçer Fırat’ın başkanlığında Medikal Onkoloji Ünitesi, 1978 yılında Onkoloji Enstitüsü kurulmuştur. 1982 yılında Medikal Onkoloji, İç Hastalıkları’nın bir yan dalı olmuştur.
Romatoloji Ünitesi 1990 yılında kurulmuştur ve kurucusu Dr. Meral Çalgüneri’dir.
1979’da Dr. Servet Arıoğul ve Dr. F. Tümay Sözen, Fakülte Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Genel Dahiliye Ünitesinde konsültan olarak çalışmaya başlamışlardır. 1987’de Dr. Servet Arıoğul Genel Dahiliye Ünitesinin ilk başkanı olmuştur.
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1975 yılında Dr. Erdal Akalın tarafından kurulmuş olup, 2014’te Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamış ve Dr. Serhat Ünal, ilk Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.
Yoğun Bakım uygulamaları Dahiliye’nin kuruluşu ile başlamıştır ve daha sonra Yoğun Bakım Ünitesi kurulmuştur. 1998’den itibaren modern Yoğun Bakım uygulamaları (santral venöz kataterizasyon, pulmoner arter kataterizasyonu, mekanik ventilasyon, vb.) ve kapalı sistem yönetim, konsültan olarak atanan Dr. Arzu Topeli İskit ile başlamıştır.
2000 yılında Geriatri Ünitesi kurulmuş olup, kurucusu Prof.Dr. Servet Arıoğul’dur. Aynı yıl Dr. F. Tümay Sözen, Genel Dahiliye Ünitesi başkanlığını yürütmeye başlamıştır.
2012 yılında YÖK tarafından Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Geriatri, Hematoloji, Medikal Onkoloji, Nefroloji, Romatoloji ve Yoğun Bakım Bilim Dalları kurulmuştur.
2013 yılında kurulan İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İç Hastalıkları’nda en son kurulan Bilim Dalıdır. Kurucusu Dr. Alparslan Kılıçarslan’dır. 2013 yılında Genel Dahiliye Bölümü de YÖK tarafından Bilim Dalı olarak kabul edilmiştir.
Bugüne kadar (2018 yılı sonu) 600’ün üzerinde İç Hastalıkları uzmanı ve çok sayıda yan dal uzmanı yetiştiren Anabilim Dalımızın misyonu; akut ve kronik kompleks multi-sistem dahili hastalıkların, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak ele alınarak, hizmet sunumu, eğitim ve araştırma alanlarında donanımlı, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve liderlik vasıfları yüksek İç Hastalıkları uzmanları yetiştirmektir. İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Anabilim Dalları ve yan dalları tarafından hasta hizmetinin, lisans öncesi ve sonrası tıp eğitiminin birlikte, yakın işbirliği içinde sunulması esastır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Araştırma Görevlileri Şubat ve Eylül aylarında yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavları ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimine başlamadan önce araştırma görevlileri bir oryantasyon programına katılmaktadır. İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminde; birinci yıl araştırma görevlileri servislerde ve Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmakta üç günde bir servis nöbeti tutmaktadırlar. Birinci yıldan ikinci yıla geçerken ara kıdemlilik sınavına tabi tutulan araştırma görevlileri ikinci yılında İç Hastalıkları Bilim Dallarına bağlı polikliniklerde çalışmalarını sürdürür, dört günde bir servis nöbeti tutarlar. Belirtilen çalışma düzeni içerisinde 2. yılını tamamlayan araştırma görevlileri, jürisi Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen sözlü sınava girerler. Sınavda başarılı olan araştırma görevlileri Kıdemli Araştırma Görevlisi olmaya hak kazanırlar. 3. yıllarındaki bu araştırma görevlileri; 1 ay Dahiliye Yoğun Bakım ünitesinde, kalan aylarda diğer dahiliye servislerinde kıdemli asistan olarak çalışır ve 5-6 günde bir nöbet tutarlar. 4. yıl araştırma görevlileri, 1 ay Acil Polikliniğinde çalışırlar ve 1 ay da dış bölüm konsültasyonlarına bakarlar. Diğer aylarda İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı polikliniklerde çalışırlar. 6-7 günde bir Büyük Acil Polikliniğinde nöbet tutmaktadırlar. 4 yıl boyunca Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ve Radyoloji Anabilim Dalı rotasyonlarını tamamlarlar. İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda haftada üç gün 13:00-14:00 saatleri arasında öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine yönelik dersler yapılmaktadır. Çarşamba günleri 11.00-12.00 arası dönüşümlü olarak morbidite ve mortalite toplantıları, misafir öğretim üyesi konferansları yapılmaktadır. Ayrıca servislerde çalışıldığı süre içerisinde, konsültan öğretim görevlisi ile, her bilim dalının polikliniğine çalışıldığı süre boyunca da öğretim görevlileri ve uzmanlar ile haftalık ve aylık makale ve seminer toplantıları olmaktadır. 4 yıl sonunda tez çalışmalarını da tamamlayan araştırma görevlileri, yapılan uzmanlık sınavında başarılı olma durumunda uzman olmaya hak kazanırlar. 4.yıl araştırma görevlileri içinden seçilen toplam 9 araştırma görevlisi 1 yıl süre ile başasistanlık yaparlar. Hasta triajı, yatışını gerçekleştirirler; servis işleyiş programı ile Dönem 4, 6 (intern) ve araştırma görevlisi eğitim programlarını yapar ve duyururlar.
Her yıl Aralık ayında yapılan yan dal uzmanlık sınavı ile 9 bilim dalına yan dal uzmanlık araştırma görevlileri alınır ve 3 yıl boyunca yan dal eğitimi alırlar.

ALT YAPI ve KAPASİTE
İç Hastalıkları Anabilim Dalı ünitelerine bağlı polikliniklerde günde 900-1000 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Büyük Acil Polikliniği ve diğer birimlerden danışılan hastaların konsültasyonu aralıksız sürdürülmekte olup günde 80-100 hasta bu yolla değerlendirilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde (Erişkin ve Onkoloji) İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı 12 serviste 220; Yoğun Bakım Üniteleri’nde 20; Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde 24, Böbrek Transplantasyon Ünitesi’nde 8, toplamda 272 yatak kapasitesi mevcut olup bu yataklarda hastalara yatarak tedavi verilmektedir. Ayrıca gastroenteroloji polikliniğinde ayaktan 30 hastaya endoskopi-kolonoskopi ve ERCP yapılmakta, hemodiyaliz ünitesinde günde ortalama 50 seans kadar diyaliz yapılmakta, romatoloji günübirlik tedavi merkezinde günlük 30 hastaya ayaktan tedavi verilmekte, hematoloji polikliniğinde günde 50 hastaya ayaktan kemoterapi ve diğer tedaviler uygulanmakta, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde bulunan Gündüz Tedavi Ünitesi’nde günlük 100 hastaya kemoterapi ve diğer tedaviler verilmektedir.

İLGİ ALANLARI, ÇALIŞMA KONULARI
ENDOKRİNOLOJİ
Nöroendokrin ve Hipofiz Hastalıkları, Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları, Diabetes Mellitus, Lipid Metabolizma Bozuklukları ve Nadir Metabolik Hastalıklar, Adrenal ve Gonad Hastalıkları, Metabolik Kemik Hastalıkları ve Osteoporoz
GASTROENTEROLOJİ
Gastroözefagial Reflü, Ülser, Gastrointestinal Sistem Motilite Hastalıkları, Fonksiyonel Dispepsi, Kronik Hepatitler ve Karaciğer Hastalıkları, İnflamatuar Barsak Hastalıkları, Safra ve Safra Yolu Hastalıkları
GENEL DAHİLİYE
Toplumda sık görülen dahili hastalıkların tanı ve takibi, Tanı konulamayan hastalıklarda etiyoloji araştırması, Koruyucu hekimlik, Yatan hasta hizmetleri
GERİATRİ
Yaşlı Hastalarda Malnutrisyon-Sarkopeni, Yaşlı Hastalarda Demans, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisi, Yaşlı Hastalarda Polifarmasi, Yaşlı hastanın dahili hastalıklarında Çok Yönlü Geriatrik değerlendirme ve tedaviler, Geriatrik sendromlar
HEMATOLOJİ
Anemiler; Demir eksikliği anemisi, talasemiler ve hemolitik anemi, Lösemiler, Lenfoma, Diğer Kan Hastalıkları, Tromboemboli, Hemofililer; Diğer kanama hastalıkları
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Mahkemeleri ve İşyeri hekimleri tarafından gönderilen hastaların tanısı, tedavisi, İş ve Meslek ile ilişkili hastalıkların tanısı, tedavisi, tespiti ve korunma
MEDİKAL ONKOLOJİ
Kanser Taraması ve Önlenmesi, Kanser Tedavileri, Hedefe Yönelik Tedaviler, Kanser İmmünoterapisi, Palyatif Destek
NEFROLOJİ
Hipertansiyon, Glomerülonefritler, Sıvı-Elektrolit Bozuklukları, Akut ve Kronik Böbrek Hastalıkları, Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Nakli
ROMATOLOJİ
Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoinflamatuar hastalıklar, Behçet Hastalığı ve diğer vaskülitler, İnflamatuar artritler, Spondiloartritler, Bağ dokusu hastalıkları
YOĞUN BAKIM
Acil ve Kritik Hastalıklar, Sepsis, Solunum Yetmezliği, Zehirlenmeler, Travma, Koma, Şok, Çoklu Organ Yetmezliği

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI:
Prof.Dr.Şeref Zileli (Endokrinoloji Uzmanı) 1963-1969 1971-1972
Prof.Dr.Aydın Karamehmetoğlu (İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı) 1970-1971
Prof.Dr.Neşet Aytan (İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı) 1972-1976
Prof.Dr.Ali Aydemir Gürçay (İç Hastalıkları Uzmanı) 1976-1977
Prof.Dr.Hasan Telatar (Gastroenteroloji Uzmanı) 1977-1981 1991-1992
Prof.Dr.Erdem Oram (Kardiyoloji Uzmanı) 1981-1990
Prof.Dr.Dinçer Fırat (Medikal Onkoloji Uzmanı) 1992-1998
Prof.Dr.Gonca Tatar (Gastroenteroloji Uzmanı) 1998-2001
Prof.Dr.Serhat Ünal
(İç Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı) 2001-2013
Prof.Dr.Hakan Göker (Hematoloji Uzmanı) 2013-2015
Prof.Dr.Yahya Büyükaşık (Hematoloji Uzmanı) 2015 - 2018
Prof.Dr. Arzu Topeli İskit (Yoğun Bakım Uzmanı) 2018 -

BİLİM DALLARI VE ÖĞRETİM ÜYELERİ
Endokrinoloji Prof.Dr. Miyase Bayraktar (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. A. Tomris Erbaş
Prof.Dr. Ömer Alper Gürlek
Prof.Dr. Okan Bülent Yıldız
Prof.Dr. Selçuk Dağdelen
Doç.Dr. Uğur Ünlütürk
Gastroenteroloji Prof.Dr. Bülent Sivri (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Halis Şimşek
Prof.Dr. Taylan Kav
Prof.Dr. Erkan Parlak
Doç.Dr. Tuğrul Purnak
Doç.Dr. Yasemin Balaban
Doç.Dr. Onur Keskin

Genel Dahiliye Prof.Dr. Şerife Gül Öz (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Gülay Sain Güven
Prof.Dr. Mine Durusu Tanrıöver
Doç.Dr. Lale Özışık
Dr.Öğ.Üy. Nursel Çalık Başaran

Geriatri Prof.Dr. Mustafa Cankurtaran (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Meltem Gülhan Halil
Prof.Dr.Burcu Balam Yavuz

Hematoloji Prof.Dr. Nilgün Sayınalp (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Osman İlhami Özcebe
Prof.Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Prof.Dr.Haluk Demiroğlu
Prof.Dr. Yahya Büyükaşık
Prof.Dr. Hakan Göker
Prof.Dr.Salih Aksu
Dr.Öğ.Üy. Tülay Karaağaç Akyol

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Prof.Dr. Ş.Gül Öz (Bilim Dalı Başkan V.)
Dr.Öğrt. Üyesi Nursel Çalık Başaran

Medikal Onkoloji Prof.Dr. Ayşe Kars (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. İbrahim H. Güllü
Prof.Dr. İbrahim Barışta
Prof.Dr. Alev Türker
Prof.Dr. İsmail Çelik
Prof.Dr. Şuayib Yalçın
Prof.Dr. Mustafa Erman
Prof.Dr. K.Mutlu Hayran
Prof.Dr. Ömer Dizdar
Prof.Dr. Sercan Aksoy
Prof.Dr. Saadettin Kılıçkap
Doç.Dr. Neyran Kertmen
Doç.Dr. Zafer Arık
Dr.Öğ.Üyesi Serkan Akın

Nefroloji Prof.Dr. Yunus Erdem (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Bülent Altun
Prof.Dr. Mustafa Arıcı
Prof.Dr. Ş. Rahmi Yılmaz
Doç.Dr. Tolga Yıldırım

Romatoloji Prof.Dr. Şule Apraş Bilgen (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Ali İhsan Ertenli
Prof.Dr. Sedat Kiraz
Prof.Dr. Umut Kalyoncu
Prof.Dr. Ömer Karadağ
Doç.Dr. Ali Akdoğan
Dr.Öğ.Üy. Levent Kılıç

Yoğun Bakım Prof.Dr. Arzu Topeli İskit (İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. N. Ebru Ortaç Ersoy
Dr.Öğ.Üyesi Serpil Öcal

İletişim
Tel: 312 305 3074
Faks: 312 305 2302
e-posta: tfichast@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI